Gedragscode Cold Play Sharks

Gedragscode Cold Play Sharks

1. Inleiding

Het bestuur van Cold Play Sharks wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen ijshockeyen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de ijshockeysport vinden we belangrijk. Cold Play Sharks wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Cold Play Sharks moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen ijshockeyen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Zij dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling

Het bestuur van Cold Play Sharks wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten ijshockeyen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan ijshockeyen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het hockeyend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Cold Play Sharks een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij Cold Play Sharks wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij Cold Play Sharks worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

Het bestuur van Cold Play Sharks vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de ijshockeysport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het ijshockeyen als op het gebruik en het betreden van de ijspiste van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Ijshockey is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen ijshockey en zonder tegenstander geen ijshockey.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers
 • Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
 • Afspraak is afspraak!
 • Geef altijd het goede voorbeeld
 • Spreek elkaar aan op het gedrag

Op en rond de ijsbaan

De ijsbaan is er voor ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg, dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar de ijspiste genomen
 • Blijf achter de boarding tijdens een wedstrijd
 • Schaatsen (tenzij met beschermers) en sticks zijn niet toegestaan in de cafetaria
 • Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein
 • De toegangen naar de ijspiste in het belang van de veiligheid vrijhouden
 • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken

4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als de leden van Cold Play Sharks de kern van de ijshockeyvereniging.

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers op het ijs
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechters en de assistants ook al is de speler het daar niet mee eens
 • Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op het ijs en in de kleedkamers
 • Dient na training en wedstrijd te douchen (afhankelijk van leeftijd en afspraken)
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de ouders
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training
 • Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag spelen

5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing.

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert kinderen op ongepast gedrag
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter
 • Communiceert na opdracht van trainer de opstelling van het team tijdens wedstrijden
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, pucks, ...)
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team
 • Het opruimen van de doelen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt
 • Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders
 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de accommodatie
 • Brengt spelers passie bij voor het spel
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (pucks, doelen, kegels, etc.)
 • Zorgt dat het ijs na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen
 • Bepaalt in samenspraak met de sportief verantwoordelijke van Cold Play Mechelen de opstelling van het team

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer
 • Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd
 • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld
 • Blijft tijdens de wedstrijd naast de boarding van het ijs
 • Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd
 • Op tijd het lidgeld en/of andere bijdragen voldoen
 • Zich op een positieve manier uitlaten over de club en een positieve uitstraling uitdragen voor de club
 • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de sportief verantwoordelijke van de vereniging!

8. Gedragsregels voor de vrijwillger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet betrokken bij het ijshockeyen, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

 • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen

9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het ijs of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het ijs is niet toegestaan en zal direct leiden tot uitsluiting uit de club
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties

10. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Code of Conduct Cold Play Sharks

1. Introduction

The Board of Cold Play Sharks aims to contribute to the overall development of its members so they can enjoy the sport they love: Ice hockey. Therefore, we consider norms & values a prime factor in the practice of the sport. Cold Play Sharks actively wants to develop this factor among the players, team managers, coaches, parents, etc. The club needs to be a place where sportsmen & sportswomen all together can enjoy the lovely sport of hockey. This all obviously calls for a clear code of conduct. The board has composed such code of conduct that can help to this development and will act by this code accordingly. Coaches, team managers and parents have an important role in guarding this code by setting an example as such. Violation of the code will result in the necessary sanctions.

2. General

The code of behaviour applies to all members of our club. The general rules include visitors and spectators and for each target group (players, coaches, parents, staff members), a number of specific rules have been conducted. The specific rules for junior players also apply to our senior players.

Goals

The Board of Cold Play Sharks aims to give the possibility to their members to play & love the game of hockey in their own best possible way. Enthusiasm, leisure, and fun are the most important aspects in this aiming. The challenge is to let all teams participate in a competitive league which will help each player to reach the top of his/her game. Selection teams therefore, will play on the highest possible level. Cold Play Sharks strives to be a club to be proud of, powered through development of the hockey sense and love for the club.

For who?

Every member and everyone who wants to join the club (whether as a player, coach, staff or parent) has to become acquainted with the code. For youth members it is highly important that also their parent(s)/guardian(s) are aware of the code of behaviour. Within the club, everyone has to spread and respect this code. It is important that one is able to communicate about it. A good communication has to be the starting- point of our acting.

About what?

It is about how we want to treat each other, about simple rules. It is about what we experience as normal and not normal. We call this norms & values. Firstly, we try to clearly understand what the rules are. Then, everyone tries to agree what these rules exactly mean (what we understand as normal and what is not). What happens when people (players, coaches, team managers, parents) do not follow these rules? We take measures which we call sanctions.

3. General rules

The Board of Cold Play Sharks emphasis the attention on Norms & Values during and after practicing hockey. Below you can find a number of general rules that are applicable both on the ice and off the ice.

What are our starting-points?

Ice hockey is a team sport which you practice both with each other, as with your adversary. It is not possible to play Ice hockey without teamwork and without adversary.

 • We play the game with each other as well as with the adversary
 • We always act sportsmanlike, even if others fail to do so
 • We always respect the referee in charge, even if he should make a mistake
 • A true winner also knows how to handle a loss
 • Sport is for everyone! Not only for the ones who stand out in it
 • I respect your gear, do you do the same with mine?
 • A deal is a deal!
 • Always lead by example
 • Talk to each other when something bothers you

In and around the ice rink

The ice rink is there for everyone. Keep it clean and respect it. Keep in mind about the following points:

 • We clean up our own trash
 • Glassware or pottery are prohibited around the ice
 • If you are not on the ice when there is a game/practice, stay behind the plexiglas
 • Skates (unless with protectors) and sticks are not allowed in the cafeteria
 • All cars need to parked on the marked parking lot next to the rink
 • As a matter of public safety, do not block any entrance to the rink
 • People failing to follow these rules will be appealed to this

4. Code of behaviour for the player

The players are, as members of Cold Play Sharks, the heart of our club.

 • Sportsmanship and team spirit as a part of the team. He/she helps and shows support to his/her teammates
 • Expected to take part in all practices and games. In case of any absence he/she reports this well in advance to his/her coach or team manager
 • Present at practices at least 15 minutes in advance
 • Present at a game on the agreed time
 • Respect for the adversary, coach, team manager and the spectators
 • Accepts decisions of the referees on the ice, even in a disagreement
 • Respect for all the club materials to his/her disposal (also on the ice and in the locker rooms)
 • Needs to shower after every practice and game (depending on the age group & agreements)
 • Helps cleaning the locker rooms if he/she is asked to
 • Reports immediately to the team manager or representative if any material or property of the club has been damaged
 • Leaves no valuables inside the locker room, but gives these to the parents for save deposit
 • Helps collecting practice materials after practice when he/she is asked to do so
 • If a player does not show up to a practice or game without having informed the team manager well in advance, the coach can decide whether the player can play the next game

5. Code of behaviour for the team manager

Obviously all previous rules also apply to the team manager

 • He/she has to lead by example and correct the players on any inappropriate behaviour
 • He/she respects the players, parents, referees, spectators and the opposite team
 • He/she is present well in advance on home and away games
 • He/she welcomes the opposite team, opposite team manager(s) and referees
 • He/she communicates (after the coaches' assignment) the line-up for the upcoming games with the team
 • He/she makes sure there is always supervision in the locker room on home and away games
 • He/she is responsible for the game materials (game shirts, clothing, pucks, etc.)
 • He/she is responsible for arranging transportation to away games
 • He/she makes sure the game sheet is up to date and complete

A team manager is also expected to:

 • Not use any alcohol (or tobacco) in the company of any team
 • Make sure the goal nets are put away after games
 • Clean the locker room both at home & away games
 • Attend the team practices (if possible)
 • Take part in any team meetings or other meetings organised by the club
 • In case of any cancellation or change of games, he/she communicates this with the team well in advance
 • Report any misbehaviour or other problems to a club representative. Misbehaviour among youth players is simultaneously reported to the parents also

6. Code of behaviour for the coach

Obviously all previous rules also apply to the team manager:

 • Respects all players, parents, and team managers and spectators
 • Ensures the accommodation is handled with respect
 • Teaches players the passion for the game
 • Is responsible for the game materials (goal nets, pucks, cones, etc.) and makes sure the ice is cleaned up before the Zamboni comes on
 • Determines the line up together with the sportsmanager of Cold Play Sharks Mechelen

A coach is also expected to:

 • Not use any alcohol (or tobacco) in the company of any team
 • Make sure the goal nets are put away after games
 • Clean the locker room both at home & away games
 • Attend the team practices (is possible)
 • Take part in any team meetings or other meetings organised by the club
 • In case of any cancellation or change of games, he/she communicates this with the team well in advance
 • Report any misbehaviour or other problems to a club representative. Misbehaviour among youth players is simultaneously reported to the parents also

7. Code of behaviour for parents of youth players

Obviously all previous rules also apply to the parent(s):

 • He/she is a good fan and sets the right example by respecting everyone on and around the ice
 • Stays behind the boarding during games
 • He/she does not interfere with team staff business (coaches, team managers, etc.)

Parents are expected to:

 • Encourage players in a positive way, but to keep aside of any technical or tactical indications
 • To help with transportation to the practices and games
 • Make sure their son/daughter are well on time for a practice or game
 • Make sure their son/daughter cancels a practice or game well in time to the coach or team manager
 • To transfer the contribution and/or any other dues well in advance
 • Spread positivity about the club
 • To report criticism and/or remarks on the team, team staff, or organisation only to the club's technical manager

8. Code of behaviour for the volunteer

Every volunteer (whether he/she is involved in ice hockey or not) has a vital role in spreading the code. He/she is an important example of this code and makes agreement with the clubs as mentioned underneath:

 • He/she helps to make sure all used rooms during activities are left nice and clean
 • In case of any misbehaviour or violations of the code he/she immediately contacts the team manager (or the club's representative)
 • He/she sets the right example and acts sportsmanlike at all times
 • Does not intentionally insults anyone (verbal and non-verbal)
 • Respects others people and other people's clothing and equipment

9. Alcohol, tobacco and drugs

Adults play a vital role in setting the right example. Because the right example does not only influences adults, but in many cases a lot of youngsters. That is why the next cases need to be mentioned separately:

 • Alcohol and tobacco affect our good health in a negative way. Be moderate in the use of it and make sure it stays away from the ice and locker rooms. Be aware that the use of alcohol and tobacco sets a bad example in the presence of kids/youngsters
 • It is highly forbidden to smoke inside the ice rink and especially the locker rooms
 • Any possession of or any use of drugs in and around the facilities are prohibited and will result in immediate exclusion from the club
 • Discrimination, insults, inappropriate use of language, bullying and harassment of any kind towards any other person are not accepted and will result in sanctions

10. Sanctions

Any violations of the code of behaviour will result is sanctions applied by the organisation. Depending the seriousness of the violation(s), appropriate measurements will be taken. Sanctions will be adapted towards circumstances and age. Adequate penalties will be used which will reflect the seriousness of the violation.

... loading ...